Tarocistka w Londynie

Regulamin

Serwis ogłoszeń drobnych - ofertowniak.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis wieleofert.pl jest serwisem z ogłoszeniami drobnymi o tematyce ogólnej.
2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z regionu, którego dotyczy serwis ogłoszeniowy, bezpłatne publikowanie, oraz bezpłatne przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet.
3. Zamieszczenie przez użytkownika w serwisie ogłoszenia, jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Do umieszczania ogłoszeń w serwisie uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

II. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.
2. Zamieszczenie podstawowego ogłoszenia jest bezpłatne. Można dodatkowo wykupić opcje takie jak: wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej i w menu, promowanie ogłoszenia w kategorii, wyróżnienie ogłoszenia na liście poprzez pogrubienie, oraz możliwość dodania większej ilości zdjęć i plików do ogłoszenia.
3. Opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej w Cenniku Usług ustalonym przez Serwis.
4. Ceny dostępne są na podstronie cennik, oraz po dodaniu ogłoszenia.
5. Opłaty za opcje dodatkowe dokonuje się poprzez wpłatę środków bezpośrednio na konto właściciela serwisu ogłoszeniowego wieleofert.pl
6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami.
7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszeń, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, ani ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
8. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
9. Serwis wieleofert.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam, ani za wiarygodność danych zamieszczanych przez użytkowników.
10. Wszelkie treści i materiały użytkownik publikuje na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie.
11. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
12. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
13. Treść ogłoszenia należy wpisać w odpowiednie pola formularza. Pola oznaczone * (gwiazdka) należy wypełnić obowiązkowo. Wypełnienie pozostałych jest dobrowolne.
13a.Każde ogłoszenie dodane może być do jednej kategorii lub podkategorii.
13b.W tytule ogłoszenia zabrania się wstawiania dopisków typu: TANIO!, SUPER CENA!, OKAZJA! Etc.
13c.W tytule zabrania się wstawiania wykrzykników.
13d.Używanie CAPS LOCK (wielkich liter) w tytule, oraz w treści ogłoszenia - jest zabronione. Wyjątkiem są tu nazwy własne.
13e.Wstawianie treści ogłoszenia w całości większą czcionką jest zabronione.
13f. Wstawianie samych linków/ odnośników do innych stron jest zabronione/
13g.Wstawianie w treści ogłoszenia wielokrotnych powtórzeń wykrzykników jest zabronione.
13h.Maksymalna długość tytułu to: 50 znaków bez spacji.
13i. Minimalna długość ogłoszeń to: 300 znaków bez spacji.
14. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji wpisanych ogłoszeń w szczególności do dodawania spacji w długich ciągach literowych
15. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie.
16. Serwis wieleofert.pl ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
17. Serwis wieleofert.pl nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne, błędy, utratę danych, ani za niedostępność Serwisu spowodowane wadliwym działaniem hostingu lub działaniem siły wyższej.
18. Serwis wieleofert.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez podmioty trzecie Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów, lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia, nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu.
b) umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Serwisowi wieleofert.pl na adres e-mail:
2. Reklamacja powinna zawierać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim, oraz identyfikację jako Klienta,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (numer ogłoszenia lub link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Serwis wieleofert.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Serwisu wieleofert.pl przez podmioty, za które Serwis wieleofert.pl nie ponosi odpowiedzialności, Serwis wieleofert.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zabrania się powielania i kopiowania treści z Serwisu.
2. Serwis wieleofert.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.
3. Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronach serwisu nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane.
4. Serwis wieleofert.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania go na stronie serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-03-2016r.

 

Powrót do strony głównej

Wielka Brytania I Anglia I Szkocja I Walia I Irlandia Północna